Refill 1-pak Thermacell™

Passer til alle Thermacell™-modeller og giver beskyttelse i op til 12 timer
Refill 1-pak Thermacell™
kr.79
Refill 1-pak Thermacell™ Thermacell™
Køb
På lager
Ikke på lager
.
Ikke på lager
Beskrivelse
Dokumenter
Pakning
  • 12 timers myggebeskyttelse
  • Passer til alle Thermacell-modeller
  • Kvalitetsprodukt, som er nemt at anvende

Refillen indeholder 1 gaspatron og 3 klude med myggemiddel, som beskytter i op til 12 timer.

Produktoplysninger

(1) Klude med myggemiddel: Thermacell Mosquito Repellent MAT. Bekæmpelsesmiddel klasse 3, reg. nr. 4775 Indeholder: d-Alletrin 0,5 g.

Giftigt ved indånding. Meget giftigt for vandlevende organismer, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Opbevares utilgængeligt for børn. Indholdet skal sorteres i henhold til de gældende retningslinjer for affaldshåndtering .

Anvendelsesområde: Myggebekæmpelsesmiddel. Kun til udendørsbrug. Må udelukkende anvendes med den dertil beregnede enhed. Enhver anden anvendelse er forbudt, medmindre der er givet tilladelse til det modsatte.

(2) Gaspatron: Thermacell Butane Cartridge. Indeholder: Flydende petroleumsgasser (LPG). Ekstremt brandfarlig gas.

Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. Brand fra udsivende gas: Sluk ikke, medmindre det er sikkert at stoppe lækagen. Fjern alle antændelseskilder, hvis dette kan gøres sikkert. Opbevares på et godt ventileret sted. Indholdet skal sorteres i henhold til de gældende retningslinjer for affaldshåndtering.


 Sikkerhed ved anvendelse:Læs altid sikkerhedsforanstaltningerne inden brug.

  • Kludene med myggemiddel er et bekæmpelsesmiddel mod myg, som ikke må anvendes, hvor der er risiko for eksponering for vandmiljøet.
  • Kludene med myggemiddel må kun anvendes med den dertil beregnede enhed. Thermacell myggeværn er kun til udendørsbrug. Må ikke anvendes indendørs, i telte eller i andre lukkede rum. Enhver anden anvendelse end den, der er angivet her, kan forårsage højere koncentrationer, som kan virke irriterende på luftvejene. Ved indånding: Sørg for frisk luft og hvile.
  • Ved eventuel indtagelse af kludene: Drik vand eller mælk og kontakt egen læge.
  • Ubrugte klude skal opbevares køligt og tørt i lukket emballage. Brugte klude og myggeværn skal sorteres som farligt affald. Åbnede og brugte klude må ikke genanvendes.
  • Hver klud med myggemiddel beskytter mod myg i op til 4 timer. Ubrugte klude er blå, men farven falmer og bliver til sidst hvid, når den aktive ingrediens er helt udskilt og kluden er opbrugt. Under brug kan der forekomme dampe, hvilket er helt normalt. Udsæt ikke myggeværnet eller kludene for regn.
  • Læs brugsvejledningen, inden produktet tages i brug.
Refill Thermacell™ med 1 gaspatron og 3 klude med myggemiddel, som beskytter i op til 12 timer
Relaterede produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top